Ábel Ravasz chce v spolupráci so samosprávami obmedziť predaj toluénu verejnosti

Zneužívanie látok akéhokoľvek druhu je rozšírené naprieč celou spoločnosťou. Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity sa na podnet primátora mesta Fiľakovo Attilu Agócsa začal venovať nárastu zneužívania toluénu, takzvanej drogy chudobných.

„Prístup k toluénu je niekedy úplne jednoduchý. Zájdete do predajne farby laky a kúpite si ho. Pritom opakované zneužívanie tejto psychotropnej látky vedie k strate sociálnych kontaktov, k celkovej osobnostnej otupenosti a to najmä vo vzťahu k sociálnemu prostrediu. Toluén ako najlacnejší variant drogy spôsobuje ľudskému organizmu najväčšiu ujmu. Stavy kritických výpadkov pamäte, poruchy reči, vnímania reality až po stavy delíria predstavujúce najťažšie dôsledky drogovej závislosti spomedzi všetkých drogových skupín. Je nám jasné, že zneužívanie neodstránime z jedného dňa na druhý, ale už sa nevieme pozerať nečinne na to, čo sa stáva deťom aj dospelým, ktorí sú závislí od toluénu" - uviedol primátor  Fiľakova Attila Agócs.

Prístup k toluénu je v súčasnosti jednoduchý napriek tomu, že európska legislatíva jeho predaj obmedzuje. Podľa znenia nariadenia REACH sa toluén nemôže umiestňovať na trh ani používať ako látka alebo zložka prípravkov v koncentrácii rovnajúcej sa alebo vyššej ako 0,1 % v lepidlách a sprejových náteroch určených na predaj širokej verejnosti. V praxi to znamená, že predajca nesmie predať látku ako takú, alebo lepidlo či sprejový náter osobe, ktorá nepracuje s toluénom v rámci svojej profesie. Táto skutočnosť sa preukazuje živnostenským listom alebo výpisom z obchodného registra.

„Zistili sme, že predajcovia často nemajú správne informácie o právnej úprave predaja toluénu. Pritom by stačilo riadiť sa platnou európskou normou a problém máme vyriešený. Podľa spomínanej právnej úpravy bežný človek už nemá mať jednoduchý prístup k toluénu, ale pri kúpe musí predložiť živnostenské oprávnenie, ktoré dokazuje, že sa venuje činnosti, pri ktorej potrebuje túto látku. Pripravili sme informačný materiál pre predajcov a verejnosť, a do obcí s toluénovou epidémiou posielame ľudí z našich regionálnych kancelárií, aby informovali predajcov o zákonnej úprave. V prípade pretrvávania predaja toluénu nevhodným osobám už pristúpime k striktnejšej kontrole, pričom za porušenie povinnosti je možné uložiť pokutu až do výšky 99 500 EUR,“  uviedol Ábel Ravasz.

Úrad si od týchto krokov sľubuje, že mládež v regiónoch, kde je najväčší problém, nebude mať k toluénu až taký jednoduchý prístup. Pripravený informačný materiál je dostupný aj na webovom sídle úradu. Splnomocnenec v ňom žiada aj o súčinnosť verejnosti pri získavaní informácií o zneužívaní toluénu. Zapojením širokej verejnosti chce úrad upriamiť pozornosť na ľahostajný prístup k jeho predaju. Pomôcť môžete svojimi informáciami a podnetmi priamo na adrese toluen@minv.sk.

 

 

Zdielať: