Lucia Žitňanská: Parlament definitívne schválil zásadné zmeny v sudcovských zákonoch

Poslanci parlamentu odobrili zmeny vo výbere sudcov, v ich hodnotení aj v disciplinárnych konaniach. Balík opatrení predstavila podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Úprava má okrem iného za cieľ prispieť k napĺňaniu práva na spravodlivý súdny proces garantovaný Ústavou SR aj Listinou základných ľudských práv a slobôd. Zmeny by sa do praxe mohli dostať už od 1. júla 2017.

 

Výberové konania

Uchádzači o funkciu sudcu absolvujú po novom hromadné výberové konanie. Tie budú v jeden deň vo všetkých ôsmich krajoch súčasne. Z takéhoto výberového konania vznikne zoznam kandidátov na funkciu sudcu, ktorí po potrebných previerkach a prípravnom vzdelávaní budú pripravení nastúpiť na uvoľnené miesta sudcov. Hromadné výberové konanie bude minimálne raz ročne. Vďaka tejto zmene môžu byť voľné sudcovské miesta obsadzované flexibilnejšie a samotný proces obsadzovania, ktorý dnes trvá v niekedy aj rok, by sa mal výrazne skrátiť.

Otvorenosť, transparentnosť či verejná kontrola výberových konaní zostávajú aj po tejto zmene nedotknuté. Databáza kandidátov, ktorá vznikne na základe výberového konania, bude zverejňovaná na webe ministerstva spravodlivosti.

Hodnotenie sudcov

Hodnotiť sudcov budú po novom profesionálne hodnotiace komisie zložené zo sudcov alebo emeritných sudcov. Komisie vzniknú v rámci každého kraja, pričom komisia z jedného kraja bude vždy hodnotiť sudcov z iného kraja. Končí sa tak stav, kedy kolega hodnotil kolegu v rámci toho istého súdu. Hodnotenia sudcov budú zverejňované, pričom dvojnásobné negatívne hodnotenie sudcu bude aj naďalej závažným disciplinárnym previnením a tretie po sebe nasledujúce negatívne hodnotenie je dôvodom pre vyvodenie disciplinárnej zodpovednosti s možnosťou zániku funkcie sudcu.

Disciplinárne konania

V oblasti disciplinárnych konaní sme sa zamerali predovšetkým na to, aby disciplinárne konania netrvali tak dlho a aby existovali aj nástroje voči prieťahom v disciplinárnych konaniach. Inštitúciou, ktorá bude vykonávať dohľad nad plynulosťou disciplinárnych konaní, bude Súdna rada. Tá bude mať zároveň kompetencie aj nástroje na to, aby v prípade prieťahov mohla konať.

Návrh bol pripravovaný participatívnym spôsobom v spolupráci so Súdnou radou Slovenskej republiky, stavovskými organizáciami sudcov aj mimovládnym sektorom. Účinnosť zákona je v zmysle návrhu od 1. júla 2017. Prvé hromadné výberové konania by sa tak mali uskutočniť už v tomto roku.

 

Zdielať: