Vyhlásenie k riešeniu vzniknutej situácie v školskom obvode Demandice

Dole uvedené osoby, ako štatutári našich inštitúcií, po dôkladnom preverení situácie ohľadom medializovanej kauzy v základnej škole v Demandiciach, zaujmeme nasledovné spoločné stanovisko:

1. Berieme na vedomie vypovedanie spoločného školského obvodu pre Demandice, Ipeľský Sokolec a Lontov, ako priame protiopatrenie v súvislosti s medializovaným útokom žiakov na spolužiaka v ZŠ Demandice. Toto opatrenie ale považujeme len za dočasné riešenie na adresovanie situácie.
2. Spoločne hľadáme možnosť zachovať v škole väčšinu – aj rómskych – žiakov z týchto obcí, pričom najväčšou prekážkou je zaplatenie cestovného. Chceme upevniť verejnú mienku v presvedčení, že drvivá väčšina rómskych žiakov je prispôsobivá a schopná spolupráce.
3. Uvedomujeme si nutnosť zmeny procesov v základnej škole pre vytvorenie lepšej klímy a spolupráce, a to aj prostredníctvom personálnych zmien.
Spoločne hľadáme možnosť potrestať páchateľov agresívnych aktov v škole, ale nie za cenu kolektívneho obvinenia, resp. kolektívneho potrestania rómskych žiakov.
4. Apelujeme na preverenie procesov diagnostiky detí v okolitých školách pre zaistenie efektívneho a žiadúceho rozdelenia detí do normálneho prúdu a špeciálnych škôl.
5. Uvedomujeme si, že koreňom problémov je aj organizované presúvanie marginalizovaného obyvateľstva z jedného regiónu do druhého. Takúto prax zásadne odsudzujeme.
6. Hľadáme možnosť zintenzívnenia terénnej práce priamo v dotyčných marginalizovaných komunitách v Ipeľskom Sokolci a Lontove, a to ideálne nejakou formou miestnej občianskej poriadkovej služby (MOPS).
7. Vytvoríme konzultačný mechanizmus pod záštitou ÚSVRK, kde ponúkame spoluprácu aj ďalším obciam v mikroregióne.
8. Razantne odsúdime extrémistické riešenia a podnecovanie nenávisti v médiách a na sociálnych sieťach.

 

V Demandiciach, 21.8.2017

 

Ábel Ravasz, splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity

Attila Kürthy, starosta obce Demandice

Arnold Ozsvald, starosta obce Ipeľský Sokolec

Štefan Kuczman, starosta obce Lontov

 

Zdielať: