Zhrnutie krokov ministerky spravodlivosti L. Žitňanskej po roku od vymenovania vlády

Ministerstvo spravodlivosti od prvých dní pod vedením Lucie Žitňanskej nastúpilo vysoké tempo. Za prvý rok vo vláde sa podarilo pripraviť a presadiť veľa konkrétnych a významných zmien. Ich cieľom je dostupnejšia spravodlivosť, efektívnejšie súdnictvo, zlepšovanie podnikateľského prostredia. Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti L. Žitňanská jednotlivými krokmi systematicky napĺňa Programové vyhlásenie vlády, ktorého súčasťou sú mnohé z doteraz prijatých opatrení.

Doterajšie kroky:

 

Zmenili sme pravidlá pri výberových konaniach na miesta sudcov a zaviedli jednotné hodnotiace hárky aj pre ústnu časť výberového konania. Takto sme zobjektivizovali kritériá hodnotenia uchádzačov a tým pádom aj zvýšili nároky na ľudí, ktorí vstupujú do prostredia justície. Lebo práve kvalitní a dôveryhodní sudcovia dokážu naozaj naplniť ústavné právo na spravodlivý súdny proces.

►Programové vyhlásenie vlády (PVV): „Pre objektívnosť výberových konaní vláda zváži váhu subjektívneho hodnotenia (ústny pohovor ako súčasť výberového konania), vytvorí jednotný hodnotiaci hárok pre hodnotenie ústneho pohovoru,...“ 

 

Vyhláškou ustanovujúcou podrobnosti výkonov rozhodnutí vo veciach maloletých sme zaviedli nové podrobnejšie postupy v tak citlivej otázke, akou bezpochyby výkon rozhodnutí je.  Vyhláška zohľadňuje princíp najlepšieho záujmu dieťaťa, princíp rešpektovania práv dieťaťa a princíp vypočutia názoru dieťaťa.

Nasledoval balíček 5 ťažkých a dôležitých zákonov:

Protischránkový zákon, ktorým odkrývame kto skutočne profituje z biznisu so štátom. Týmto zákonom sme dali verejnosti do rúk ďalší významný nástroj na kontrolu. Tak ako sme pri zverejňovaní zmlúv na internete odkryli, aký biznis štát robí, tak pri protischránkovom zákone odkrývame to, s kým tento biznis štát robí.

►PVV: „Vláda prijme účinný protischránkový zákon vzťahujúci sa na všetky verejné zdroje,...“

 

Novela Exekučného poriadku, vďaka ktorej budú exekučné konania férovejšie. Dlžník získa väčšiu mieru ochrany a exekútor väčšiu zodpovednosť za výkon exekúcie. Zavádzame náhodný výber exekútora. Úpravou sme zároveň vytvorili podmienky na jednoznačný spôsob a rozsah určovania výšky trov exekúcie. Agendu exekúcií sústredíme na jeden exekučný súd, čím podstatne odbremeníme ostatné súdy, ktoré tak získajú priestor potrebný na riešenie ostatných sporov.

►PVV: „Vláda pripraví novú komplexnú právnu úpravu exekučných konaní...“. „...vláda v novej právnej úprave ustanoví jednoznačný spôsob a rozsah určovania výšky trov exekúcie...“. „Vláda ... vytvorí podmienky na to, aby sa zásadne urýchlili konania na súdoch, a to s využitím špecializácie procesov, ... (súd pre platobné rozkazy, exekučný súd).“

 

Novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii.  Ľuďom sme dali príležitosť dostať sa z dlhovej pasce cez dostupnejšiu možnosť oddlženia. Pomocná ruka štátu spočíva aj v tom, že nemajetným ľuďom pomôže s nákladmi na oddlženie štát. Novela je známa ako zákon o osobnom bankrote, ale má aj druhú dôležitú časť, ktorá sa týka tzv. veľkej reštrukturalizácie. Tu chránime práva veriteľov pred špekulatívnymi reštrukturalizáciami. Pokiaľ firma, ktorá je v reštrukturalizácii, neponúkne svojim veriteľom minimálne 50% uspokojenia pohľadávok, pôjde do konkurzu.

►PVV: „...vláda zavedie účinný inštitút osobného bankrotu (mechanizmus oddlženia fyzických osôb), aby sa zvýšila jeho reálna uplatniteľnosť s cieľom eliminovať dlhovú pascu,...“.  „Vláda bude riešiť možnosti skvalitnenia konkurzov, reštrukturalizácií a likvidácií s cieľom poskytnúť primeranú ochranu poctivých veriteľov, ako aj zvýšením osobnej zodpovednosti štatutárov a spoločníkov.“

 

Zákon o upomínacom konaní zaviedol plnohodnotnú elektronickú alternatívu klasického platobného rozkazu, čo môže zrýchliť a zefektívniť celý proces a v konečnom dôsledku skrátiť lehotu, v ktorej sa napr. podnikateľ dostane po svoje peniaze z pohľadávky. Elektronickú agendu platobných rozkazov sme tiež sústredili na jeden súd.

►PVV: „Vláda s cieľom zásadne zvýšiť vymáhateľnosť pohľadávok, najmä z faktúr, vytvorí podmienky na to, aby sa zásadne urýchlili konania na súdoch, a to s využitím špecializácie a elektronizácie procesov, vrátane prehodnotenia podaných opravných prostriedkov proti nim a vymáhania nezaplatených súdnych poplatkov a elektronického doručovania (súd pre platobné rozkazy, exekučný súd).“

 

Novela trestných kódexov. Nárast extrémizmu je sprevádzaný nárastom verbálnych aj fyzických útokov na národnostné, náboženské a etnické menšiny žijúce na Slovensku. V demokracii sme si rovní nielen v právach, ale aj v dôstojnosti. Je teda povinnosťou štátu chrániť dôstojnosť svojich občanov a preto sme predložili novelu trestných kódexov, ktorá napomôže účinnejšiemu postihovaniu trestných činov nenávisti. Pôsobnosť prejednávať tieto trestné činy prešla výlučne pod Špecializovaný trestný súd.

 

V nadväznosti na novelu trestných kódexov sme zriadili nový znalecký odbor. Súdni znalci v ňom zapísaní sa budú zaoberať charakteristikou skupín a hnutí, ktoré možno zaradiť pod pojem politický alebo náboženský extrémizmus a budú spolupracovať predovšetkým s orgánmi činnými v trestnom konaní a súdmi pri prešetrovaní trestných činov extrémizmu.

 

Zákony, ktoré aktuálne pripravujeme, alebo sú v legislatívnom procese:

Novela sudcovských zákonov. Zavádzame hromadné výberové konania, ktoré spružnia obsadzovanie voľných miest sudcov. Vytvárame profesionálne hodnotiace komisie sudcov, pričom výsledky hodnotenia sudcov budú zverejňované. Usilujeme sa tiež o zvýšenie plynulosti disciplinárnych konaní, na ktoré má po novom dozerať Súdna rada SR.  

►PVV: „Vláda zváži  vytvorenie tzv. hodnotiacich senátov, ktoré budú tvoriť sudcovia, ktorí sa budú venovať len tejto činnosti. Pre zvýšenie verejnej kontroly vláda zmení právnu úpravu tak, aby sa výsledky hodnotenia sudcov zverejňovali.“ „...vláda prijme legislatívne opatrenie, ktoré určí jednoznačný orgán dohľadu nad plynulosťou disciplinárnych konaní...“.

 

Novela infozákona. Do medzirezortného pripomienkovania by sme mali v krátkej dobe predložiť návrh novely infozákona, ktorou by sa okrem iného mal aj rozšíriť okruh povinne zverejňovaných informácií.

 

Už v najbližších týždňoch by mala byť v rámci pripomienkovacieho procesu zverejnená aj  novela obchodného zákonníka so zameraním na potieranie nečestných praktík pri likvidáciách a fúziách obchodných spoločností vrátane postihu tzv. bielych koní.

 

Aktuálne finišujú práce aj na návrhu zákona o ochrane a podpore obetí trestných činov. Cieľom je vytvorenie fungujúceho modelu pre podporu a ochranu obetí trestných činov vrátane ich odškodnenia. Predpokladáme, že návrh by do medzirezortného pripomienkového konania mohol byť predložený v priebehu budúceho mesiaca. 

 

V rámci bilancovania nemožno vynechať predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ. Z tém, ktoré zastrešovalo ministerstvo spravodlivosti sa v rámci SK PRES podarilo dosiahnuť významný posun v rokovaní o európskom prokurátorovi a rovnako bol progres dosiahnutý v oblasti smernice o ochrane finančných záujmov EÚ prostredníctvom trestného práva, tzv. smernice PIF.

Zdielať: